رابطه حجاب و آزادی

رابطه حجاب و آزادی

طرفداران برهنگی و کشف حجاب، برای عدم پذیرش حجاب، دست به توجیه و استدلال می زنند و اشکالاتی مطرح کرده اند که موجب تردیدهایی گشته است که به طرح چند نمونه می پردازیم

ادامه مطلب

جواز حضور در اجتماع

جواز حضور در اجتماع

کنار گذاردن زنان، نادیده گرفتن حضور فعال نیمی از جامعه می باشد. عدم استفاده از نظرات کاری آنان موجب انتقال مسئولیت شان بر نیمه دیگر جامعه می شود. هر گاه نیمه دیگر از این مهم به خوبی برنیاید، جامعه دچار رکود و ازهم پاشیدگی می شود.

ادامه مطلب

انواع پوشش

انواع پوشش

شهید مطهری در مورد انواع پوشش می نویسد:

«استفاده زنان از روپوش های بزرگ که بر سر افکنده اند، دو جور بوده است: یک نوع صرفا جنبه تشریفاتی و اسمی داشته است همان گونه که در عصر حاضر، بعضی از بانوان چادری را می بینیم که چادر داشتن آنها صرفا جنبه تشریفاتی دارد؛ با چادر هیچ جای بدن خود را نمی پوشانند، بلکه آن را رها می کنند. وضع چادر بر سر کردن شان نشان می دهد که اهل پرهیز از معاشرت با مردان نامحرم نیستند و از اینکه مورد بهره برداری چشم ها قرار بگیرند، امتناعی ندارند.

ادامه مطلب

حجاب در قرآن

حجاب در قرآن

چهار آیه ای که بر وجوب حجاب برای زنان دلالت دارد عبارتند از آیه: 30 سوره نور، 59، 33 و 23 سوره احزاب، که به هر کدام اشاره می کنیم.

ادامه مطلب

حجاب در تاریخ ملل جهان

حجاب در تاریخ ملل جهان

همان طور که اشاره شد این یکی از عوامل فطری بودن حجاب این است که هر چند حجاب در طول تاریخ فرازو نشیبهای بسیاری را طی کرده و گاهی هم با اعمال سلیقه حاکمان تشدید یا تخفیف یافته ولی هیچ گاه به طور کامل از بین نرفته است ‌ همچنین درقسمتهای قبل به نظریه‌های انحرافی مختلفی در مورد حجاب اشاره کردیم و با شان نزول برخی آیات قرآن پیرامون حجاب آشنا شدیم واشاره کردیم که به دلایل متعددی اسلام بر پوشش تاکید دارد که از جمله آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد .

ادامه مطلب